logo

Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka bude témou verejného prerokovaia

Bratislava_logo-verejne-prerokovanie.jpg

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava oznamuje začatie obstarávania a prerokovanie Zadania pre Urbanistickú štúdiu – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka, ktoré sa uskutoční v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. Verejné prerokovanie Zadania spolu s prezentáciou Analýzy a problémov súčasného stavu územia a odborným výkladom spracovateľského kolektívu sa uskutoční dňa 28.2.2018 o 17.00 hodine v priestoroch galérie Archa na Uršulínskej 6.

Spracovateľom Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka je na základe výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže návrhov „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“  prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., autorizovaný architekt SKA 0068 a kol.. Obstarávanie urbanistickej štúdie zabezpečuje Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona Ing. arch. Miroslavy Valkovej, reg. č. 300.

Urbanistická štúdia – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky sa zaoberá prehodnotením rozvoja územia pozdĺž severojužnej osi okolo Chorvátskeho ramena v Mestskej časti Bratislava-Petržalka  a návrhom zmien a doplnkov ÚPN 2007 HM SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov v danej lokalite. Obsah a rozsah urbanistickej štúdie je určený v zadaní, ktoré je predmetom verejného prerokovania. Zadanie Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka je zverejnený na webovej stránke obstarávateľa www.bratislava.sk v časti Rozvoj mesta – Hlavná architektka a je tiež k nahliadnutiu v Kancelárii prvého kontaktu, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava.Svoje pripomienky k predloženému zadaniu urbanistickej štúdie, prípadne námety a podklady, ktorými je potrebné sa pri spracovaní urbanistickej štúdie zaoberať, môžete podať v termíne do 19.3.2018 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, prípadne mailom na architekt@bratislava.sk


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok