Úvodné ustanovenia
Tieto podmienky upravujú používanie internetovej stránky s doménou https://www.bratislavafotogenicka.eu (ďalej len Stránka) tretími osobami (ďalej len Podmienky). 
Vydavateľkou a prevádzkovateľkou Stránky (ďalej len Prevádzkovateľka) je bratislavská aktivistka, publicistka a fotografka Hana Fábry.
 Podmienky vydáva, mení a dopĺňa výlučne Prevádzkovateľka. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré sa prihlasujú na Stránky a používajú ich (ďalej len Používateľ/Používateľka). Používaním Stránok Používateľ/Používateľka potvrdzuje, že sa s Podmienkami oboznámil, súhlasí s Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľkou a Používateľom/Používateľkou sa riadia znením Podmienok platných ku dňu vzniku takýchto vzťahov, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak. S výnimkou Podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na Stránkach povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom/Používateľkou, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené alebo dohodnuté inak.


Prístup a šírenie

Prístup na Stránku a šírenie Stránky s cieľom zdieľania jej obsahu verejnosti je povolené a bezplatné. Akékoľvek komerčné použitie Stránok (celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu súhlasu Prevádzkovateľky.
Prevádzkovateľka si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránok.
Prevádzkovateľka si vyhradzuje právo komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup na Stránky, a to bez udania dôvodu.
Použitie Stránok v rozpore s týmito Podmienkami je neoprávneným zásahom do práv Prevádzkovateľky a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých údaje, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu Stránok.
Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Stránok Používateľmi/Používateľkami nie sú dovolené.
Prevádzkovateľka osobitne upozorňuje, že obsah Stránok nie je určený k používaniu a/alebo na distribúciu akoukoľvek osobu, ktorá má sídlo, pobyt alebo je rezidentom akéhokoľvek štátu alebo ktorá podlieha akejkoľvek jurisdikcii, kde by bolo toto používanie v rozpore s právnymi predpismi, prípadne by podliehalo súhlasu príslušného orgánu alebo inej oprávnenej osoby alebo kde by k tvorbe, prevádzkovaniu a/alebo distribúcii obsahu Stránok alebo akejkoľvek ich časti bolo vyžadované povolenie, registrácia alebo splnenie akejkoľvek inej podmienky.

Autorské práva a ochranné známky
Prevádzkovateľka je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len Autorský zákon) osobou oprávnenou vykonávať všetky majetkové práva k Stránkam, predovšetkým šíriť obsah Stránok a udeľovať súhlas na ich použitie.
Prevádzkovateľke prináležia všetky autorské práva k obsahu Stránok, ktorý Prevádzkovateľka umiestňuje na Stránkach, vrátane textu, fotografií, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých zobrazení na Stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na Stránkach.

Obsah Stránok
Obsah Stránok má informatívny, avšak nezáväzný, charakter.
Obsah Stránok bol získaný zo zdrojov, ktoré Prevádzkovateľka považuje za spoľahlivé.
Prevádzkovateľka nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok, získaných od tretích osôb.
Obsah Stránok je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, stanoviská uverejnené na Stránkach musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na Stránkach.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk
Prevádzkovateľka neposkytuje Používateľom/Používateľkám Stránky žiadne záruky.
Každý/á Používateľ/používateľka používa Stránky na vlastné riziko a zodpovednosť.
Stránky môžu obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame, osobitné, súvisiace alebo následné škody, straty a výdavky, vzniknuté v súvislosti s pripojením sa a používaním Stránok ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Stránok, nemožnosti ich použitia alebo v súvislosti s akoukoľvek ich poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo iným zlyhaním.
Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za obsah zo strany tretích osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na Stránkach. Prevádzkovateľka nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu cudzích internetových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Stránok. Prevádzkovateľka neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje obsah takýchto cudzích internetových stránok. Prevádzkovateľka nie je ani sa nestane účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré Používateľ/Používateľka vytvorí s takýmito tretími osobami.
Podmienkou pre udelenie súhlasu s odkazom na Stránky je súhlas prevádzkovateľa cudzej internetovej stránky, že Prevádzkovateľka môže kedykoľvek, na základe svojho vlastného uváženia, zrušiť oprávnenie na odkazovanie na Stránky.
Prevádzkovateľka nezodpovedá za obsah cudzích internetových stránok, z ktorých je možné pripojenie sa na Stránky, ani za záväzky tretích osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby prostredníctvom cudzích internetových stránok.

Preklady
Text na Stránkach môže byť v niektorých prípadoch dostupný v inom ako slovenskom jazyku. Text môže byť preložený prekladateľom alebo iba softvérom počítača bez ľudského zásahu alebo kontroly. Prevádzkovateľka nezodpovedá za správnosť alebo úplnosť takéhoto prekladu, ani neposkytuje žiadnu záruku na preklady cudzojazyčných textov bez ohľadu na to, či preklad bol urobený prekladateľom alebo automaticky vygenerovaný počítačom.

V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte, ďalej Stránku nepoužívajte. Ďakujeme.