logo

Podporte Petíciu za reguláciu poľovníctva v Lesoparku

IMG_20161031_072751.jpg

Všetkým bezpečnejší Bratislavský lesopark.

Milí priatelia a priateľky, dovoľujeme si Vás požiadať o podporu petície „Za reguláciu poľovníctva v Bratislavskom lesoparku“. Bratislavský lesopark je veľmi obľúbeným miestom na krátkodobú rekreáciu. Počet návštevníkov každoročne rastie.  Hlavným zámerom našej petičnej akcie je v  súlade s týmto trendom zvýšenie transparentnosti a bezpečnosti návštevníkov pri poľovačkách na území Mestských lesov v Bratislave. Ako problematický vnímame predovšetkým rozpor medzi rannou a večernou turistikou, prípadne cykloturistikou a z pohľadu verejnosti nekontrolovaným poľovníctvom. Súčasný stav vytvára hrozby konfliktných stretov medzi poľovníkmi a rekreujúcou verejnosťou. Lesopark by mal byť k dispozícií predovšetkým širokej verejnosti, mal by poskytovať oddych a regeneráciu po ťažkom pracovnom týždni, či vytvárať bezpečný priestor pre trávenie krásnych chvíľ v kruhu svojich najbližších. Z týchto dôvodov Vás žiadame o podporu našej petície „Za reguláciu poľovníctva v Bratislavskom lesoparku“.

Petícia: Za reguláciu poľovníctva v Bratislavskom lesoparku.

My, nižšie podpísaní občania a občianky žiadame primátora a mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy o prijatie opatrení so zámerom zvýšiť bezpečnosť VŠETKÝCH návštevníkov Bratislavského lesoparku z dôvodu naplnenia jeho prioritnej funkcie, čiže vytvárania podmienok pre krátkodobú rekreáciu, pobyt v prírode a šport v lesnom prostredí. Vlastníkom tohto lesného územia je hlavné mesto SR Bratislava a správcom organizácia Mestské lesy v Bratislave (ďalej len ML v BA). Navrhujeme nasledovné kroky:

1) Vykonávanie manažmentových opatrení (monitoring zdravotného stavu a počtu zveri, selektívny odstrel na základe sociálneho postavenia v stáde, odvádzacie prikrmovanie, odstraňovanie uhynutých zvierat …) na poľovnej zveri bude realizované výhradne na to určenými pracovníkmi Mestských lesov v Bratislave (ďalej len pracovník), zákonnou formou s vylúčením spoločných poľovačiek a norovania – spôsobu lovu na líšky.

2) Realizovanie lovu poľovnej zveri iba kompetentným pracovníkom. Prípadne poplatkovým poľovníkom, v tomto prípade jedine s jednotlivým súhlasom primátora hl. mesta Bratislava a iba v sprievode pracovníka.

3) Stransparentnenie každého plánovaného lovu formou zverejnenia podrobných informácií, a to konkrétne miesta, času a spôsobu plánovaného lovu, na internetových stránkach Metských lesov v Bratislave v sekcii na to špecificky vyhradenej minimálne 2 dni pred samotným lovom. V prípade akútneho zásahu pri ohrození zdravia, života alebo majetku občanov poľovnou zverou je možné požadované dáta uviesť najneskôr následujúci pracovný deň po samotnom love.

4) Udržiavanie počtu zveri v normovanom stave redukciou prikrmovania na minimálnu možnú mieru podľa zákona č. 274/2009 Z. z., a predpisu č. 344/2009 Z. z.; a zverejňovanie typu a množstva krmiva pre jednotlivé druhy lesnej zveri, taktiež času a miesta podávania krmiva, na internetových stránkach Mestských lesov v Bratislave v sekcii na to špecificky vyhradenej najneskôr následujúci pracovný deň po samotnom podávaní krmiva.

5) Zníženie možnosti stretov s rekreujúcou verejnosťou, optimalizáciou časov výkonu poľovníctva na prvé štyri dni týždňa – pondelok až štvrtok a uspôsobením streleckých koridorov tak, aby nezasahovali do značených turistických, cyklistických a neoznačených lesných ciest. Pre vyššie uvedené pravidlá platí výnimka v prípade ohrozenia zdravia, života alebo majetku občanov poľovnou zverou. Taktiež pri streľbe z posedov zreteľne vyznačiť koridor streľby priamo v teréne.

6) Najneskôr ku dňu 30.09.2017 zrealizovať vyhlásenie nepoľovných plôch podľa bodu 3.7 schváleného uznesenia č. 1798/2014, a to: „3.7. Požiadať okresný úrad o vyhlásenie pozemkov v Bratislavskom lesnom parku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za nepoľovné plochy podľa zákona č. 274/2009 Z.z, o poľovníctve(§4,ods. 7) s minimálnou rozlohou 820 ha (podľa mapy a zoznamu parciel v prílohe č. 1). Požiadavky z tohto uznesenia sa zapracujú do Výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia.“ Realizáciu tohto bodu začať vypracovaním jednoznačnej identifikácie a značenie hraníc nepoľovných plôch. Značenie vykonať značkami na stromoch a na stĺpikoch, po obvode nepoľovných plôch, podobným spôsobom ako sú značené prírodné rezervácie. Značky  umiestniť napr. každých 200 m. Do žiadosti ako dôvod vyhlásenia nepoľovných plôch uviesť zvýšenie bezpečnosti návštevníkov predmetných území. Pokračovať zaslaním novej žiadosti o vyhlásenie predmetných nepoľovných plôch na okresný úrad.

7) Finančné zhodnotenie poľovníctva Mestských lesoch v Bratislave riešiť predajom ulovených zvierat zoologickým záhradám, prípadne reštauráciám. Prípadnú ekonomickú neudržateľnosť navrhovaného modelu riešiť poplatkovým lovom zveri.

8) Sprístupnenie na poľovanie nevyužívaných posedov pre laickú verejnosť na účely ekovýchovy, poznávania prírody, pozorovania a fotografovania lesnej zveri.

9) Pokiaľ nie je uvedené inak, žiadame realizáciu nami uvedených krokov najneskôr do 30.07.2017.

Petičný výbor:
Marek Poláček LZ VLK Malé Karpaty, Milana Marečka 7, 841 08 Bratislava – zástupca  poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci
Mgr. Monika Falbová, Hubeného 48, 831 53, Bratislava
Matej Malgot, Rajecká 5,82107 Bratislava

Petíciu podporujú následovné organizácie a jednotlivci:
Michal Drotován, OZ Priatelia Rače
Lívia Poláchová, predsedníčka OZ LÚKA
Tomáš Peciar, oz Cyklokoalícia
Michal Malý, oz Cyklokoalícia
Sabina Barborjak, Združenie občanov lokality Hrad – Slavín
Matúš Čupka, občiansky aktivista
Andrej Popovič, sprievodca na Ekovýletoch

Aktuálne informácie o petícii: https://www.facebook.com/lz.vlk.male.karpaty/

Petícia vo formáte PDF na stiahnutie:
/BA_lesopark_polovnictvo_peticia-print-web.pdf BA_lesopark_polovnictvo_peticia-print-web.pdf

Petíciu môžete podpísať na webovej stránke Changenet.sk.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok