logo

Grantové programy hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

Bratislava_logo1_granty.jpg

Hlavné mesto SR Bratislava má záujem o rozširovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských, športových, sociálnych, publikačných, vzdelávacích a tvorivých aktivít obyvateľov hl. mesta aj tým, že tieto aktivity finančne podporuje prostredníctvom grantových programov, ktoré sú určené na podporu projektov organizátorom týchto aktivít – právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hl. mesta alebo ktorí pôsobia či vykonávajú činnosť na jeho území.

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis
Zameriava sa na podporu:
  • umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave
  • aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike i v zahraničí
Termín uzávierky žiadostí o granty pre rok 2018: 14. február 2018

Termín uzávierky žiadostí o granty pre rok 2019:
  31. december 2018Podmienky pre získanie grantov určuje Štatút Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis

Žiadosti je potrebné doručiť v jednom exemplári na adresu: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (na obálke uviesť v ľavom dolnom rohu poznámku „Ars Bratislavensis”) a zároveň zaslať i elektronicky na adresu granty.ars@bratislava.sk so všetkými požadovanými prílohami. Rozhodujúci termín prijatia žiadosti je jeho registrácia v podateľni magistrátu.Neúplné žiadosti budú zo zoznamu žiadostí vyradené.Výsledky grantových konaní budú zverejňované priebežne po zasadnutí komisie na webovom sídle hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii Financie a majetok v časti Granty – Ars Bratislavensis.

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Zameriava sa na podporu:

  • voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu,
  • výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave s dôrazom na podporu športovania detí a mládeže,
  • sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež, a to v oblasti pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia.Termíny uzávierok žiadostí o granty pre rok 2018: 31. január, 31. marec, 30. jún, 30. september

Témy pre prioritne podporované projekty v roku 2018: 

  • “Poznaj a chráň svoje mesto”
  • “Deti a mládež v pohybe”
Podmienky pre získanie grantov určujú Pravidlá pre poskytovanie grantov z Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity
Žiadosti je potrebné doručiť v jednom exemplári na adresu: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (na obálke uviesť v ľavom dolnom rohu poznámku „Voľný čas”) a zároveň zaslať i elektronicky na adresu granty.volnycas@bratislava.sk so všetkými požadovanými prílohami. Rozhodujúci termín prijatia žiadosti je jeho registrácia v podateľni magistrátu.

Neúplné žiadosti budú zo zoznamu žiadostí vyradené.

Výsledky grantových konaní budú zverejňované priebežne po zasadnutí komisie na webovom sídle hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii Financie a majetok v časti Granty – voľný čas, šport a sociálne aktivity.
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok