logo

Výstava Dymová hora priblíži, ako žijú ľudia bez domova

bezdomovec.jpg

Grafiti, Bratislava. Foto: Hana Fábry

Zbierka je výsledkom niekoľkoročného výskumu autora, ktorý ich dopĺňa aj o osobné príbehy a mýty spojené s Dymovou horou. Zviditeľňuje tak život marginalizovanej komunity a približuje širší kontext bezdomovectva, jeho príčin a dôsledkov.

„Veľká časť komunity ľudí bez domova, ktorá žila na Dymovej hore, pochádza z východného Slovenska,“ vysvetľuje Epos 257. „Všeobecne sa v Prahe nachádza mnoho ľudí bez domova, ktorí pochádzajú zo Slovenskej republiky. Väčšina je už staršieho či stredného veku a patria k ľuďom, ktorí sú na ulici dlhodobo. Ich status je častokrát hodnotený ako chronický a na ulici tzv. dožívajú. Títo ľudia sú istým spôsobom pozostatkom našej spoločnej československej histórie. V novom spoločenskom usporiadaní na nich nezostalo miesto, ale zároveň sa z nich stali cudzinci a o to viac sú prehliadaní a vykorenení. Dymová hora prináša skrytý svet a príbehy týchto ľudí. Nielen z tohto dôvodu, ale práve preto som veľmi rád, že si výstava našla svoje pokračovanie v Múzeu mesta Bratislavy.“

Extrémna skúsenosť života bez domova, ktorú Epos 257 svojím projektom zviditeľňuje, sa väčšinovej spoločnosti môže zdať vzdialená. Problém nájdenia či udržania si bývania sa však týka mnohých ľudí. Téme nedostupnosti bývania je preto venovaná inštalácia Bývanie je (nám) drahé, ktorá v Múzeu mesta Bratislavy dopĺňa pražskú výstavu. Prostredníctvom údajov z viacerých výskumov nadväzuje na príbeh Dymovej hory a prináša širší pohľad na problematiku bývania v Bratislave. Zabezpečiť si základnú potrebu bývania je dnes čoraz náročnejšie, ukazuje inštalácia v koncepcii Miriam Kaniokovej a Sergeja Káru a realizácii grafickej dizajnérky Ľubice Segečovej a architektonického štúdia Plural.

Prehlbujúce sa sociálne rozdiely medzi ľuďmi sa týkajú rovnako mesta Praha ako mesta Bratislava. Príbeh Dymovej hory ukazuje zánik skupiny ľudí pod tlakom výstavby a trhových mechanizmov, pričom muzeálne uchopenie aktuálnej témy posilňuje pôsobivosť jej posolstva. Výstava tak podľa primátora Matúša Valla výstižne opisuje sociálnu realitu, v ktorej žijeme: „Dymová hora s doplnením v podobe bratislavskej expozície Bývanie je (nám) drahé je aktuálnym a dôležitým pomenovaním sociálnych a ekonomických problémov, ktorým čelia ľudia žijúci v mestách.“

„Výstava Dymová hora reaguje na aktuálny jav – problém života ľudí bez domova a nezastaviteľný vývoj mesta, v ktorom jeden svet vytláča iný. Úlohou múzea je kontinuálne sledovať a zaznamenávať dynamicky sa meniace prostredie a život mesta. Dymová hora je pre nás príkladom projektu, ktorému sa to darí, a ktorý upriamuje pozornosť nielen na minulosť, ale aj na hmatateľnú prítomnosť a výzvy, ktoré prináša,“ vysvetľujú Peter Hyross, riaditeľ Múzea mesta Bratislavy a Zuzana Ivašková, vedúca oddelenia kultúry hlavného mesta.

Skúsenosti ľudí bez domova, ako aj širší pohľad na problematiku bývania počas výstavy prinesie sprievodný a vzdelávací program. Autorské komentované prehliadky doplnia diskusne podujatia, ktoré sa budú venovať otázke nájomného bývania, potreby bývať či skúsenostiam ľudí bez domova v Bratislave, Prahe, Viedni a Budapešti. Múzejné pedagogičky MMB Beáta Husová, Martina Pavlikánova a Patrik Krebs z Divadla bez domova pripravili neformálny vzdelávací program pre školy Žijú medzi nami! Problematiku bezdomovectva mladým ľuďom priblíži prostredníctvom komentovaných prehliadok a autentického rozprávania vo forme tzv. „živej knižnice“. 

DYMOVÁ HORA
Ako dnes v Prahe žijú ľudia bez domova? Kde bývajú, čím sa zapodievajú, o čom snívajú? Výstava predstavuje miesto na periférii Prahy, ktoré jeho obyvatelia a obyvateľky nazývali Dymová hora. Český umelec Epos 257 jej príbeh predkladá jazykom muzeálnej prezentácie, ktorá približuje fungovanie bezdomoveckých komunít. Výstava kombinuje faktografické údaje, objekty, textové a obrazové dokumenty, ktoré počas svojho niekoľkoročného výskumu autor zhromaždil. Zachytáva však aj subjektívnu rovinu legiend a mýtov, ktoré sa k Dymovej hore, jej obyvateľom a obyvateľkám viažu. Výstava, ktorú Epos 257 minulý rok predstavil v Múzeu hlavného mesta Prahy, je od 6. februára do 26. apríla 2020 prístupná v Múzeu mesta Bratislavy, Stará radnica.

EPOS 257
Epos 257 pracuje s urbanistickým prostredím a ikonografiou mesta, vo svojej práci dlhodobo skúma verejný priestor a jeho využitie. Dielami ako napríklad Seno (2009), kedy po Prahe rozmiestnil 30 balíkov sena, reaguje na diskutovanú hranicu toho, čo je a čo nie je verejné. V projekte Retroreflexe (2017) z 265 dopravných značiek vytvoril na fasáde domu symbolickú mapu mesta. Epos 257 vytvára dialóg s mestom ako médiom a svoje práce skladá do komplexne premyslených kontextov, ktorými naráža na sociálne a spoločenské témy. Kedysi sa venoval graffiti; je absolventom Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe.

BÝVANIE JE (NÁM) DRAHÉ
Údaje z výskumov ukazujú naliehavosť problematiky nájdenia či udržania si bývania. Práve z nich vychádza inštalácia Bývanie je (nám) drahé, koncipovaná Miriam Kaniokovou a Sergejom Károm a realizovaná grafickou dizajnérkou Ľubicou Segečovou a architektonickým štúdiom Plural. Inštalácia pomenováva faktory, ktoré sa podieľajú na nedostupnosti bývania a rozširuje jej chápanie ako témy, ktorá sa dotýka všetkých obyvateliek a obyvateľov Bratislavy.

Dymová hora

Autor: Epos 257
Kurátor výstavy: Tomáš Pospiszyl
Grafický dizajn: Jan Horčík
Architekti výstavy: 0.5 studio
Video: Marek Brožek, František Týmal, Marek Matvija
Produkcia: Jakub Stránský, Kateřina Švejdová, Michaela Kučová, Peter Rajkovič

Bývanie je (nám) drahé

Koncept: Miriam Kanioková, Sergej Kára
Architekti výstavy: Plural
Grafický dizajn: Ľubica Segečová
Produkcia: Michaela Kučová, Zuzana Palicová, Peter Rajkovič
Supervízia a koordinácia projektu: Oddelenie kultúry, Splnomocnenec pre ľudí bez domova a sociálne bývanie, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica, výstavná sieň

Termín výstavy: 2. – 26. 4. 2020
Ut – Pia: 10:00 – 18:00, So – Ne: 11:00 – 18:00
Vstupné na výstavu 1 euro
Vstupné do Múzea mesta Bratislavy: 5 € (celý okruh)

www.dymovahora.cz
www.epos257.cz

SPRIEVODNÝ PROGRAM:

2. 2020 18:00 Komentovaná prehliadka s Eposom 257 a Tomášom Pospiszylom
3. 2020 18:00 Ako pomenovať potrebu bývať
Čo sa mení tým, kto a ako hovorí o nedostupnosti bývania.

3. 2020 18:00 Načo nám je nájomné bývanie
Pre koho je nájomné bývanie a akú rolu v tom zohráva mesto?

3. 2020 18:00 V uliciach Viedne, Prahy, Budapešti a Bratislavy
Debata o ľuďoch bez domova a verejnom priestore z pohľadu štyroch miest.
Podujatie bude tlmočené do slovenského jazyka.

4. 2020 18:00 Ľudia bez domova hovoria o meste
Osobné pohľady na to, čo znamená strata domova.

4. 2020 18:00 Komentovaná prehliadka s Eposom 257
4. 2020 16:00 Divadlo bez domova: Kuca Paca
Hravá inscenácia divadelného zoskupenia marginalizovaných ľudí ukazuje, že hodnota človeka sa stratou domova nezmenšuje.

Vstup na sprievodné podujatia je voľný.
Zmena programu vyhradená.

 


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok