logo

Verejnosť môže pripomienkovať pokračovanie električkovej trate do Petržalky do 30. decembra 2016

DSC_1572.jpg

Prvá električka na novom Starom moste; foto: Hana Fábry

Hlavné mesto organizuje 14. decembra 2016 verejné prerokovanie k pokračovaniu električkovej trate do Petržalky až po Janíkov dvor s cieľom prerokovania hodnotenia správy projektu z hľadiska posudzovania vplyvu na životné prostredie.

Projekt „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ nadväzuje na prvú etapu projektu Nosného systému MHD do Petržalky v rámci rozvoja dopravy a zlepšenia infraštruktúry v Bratislave.

Verejné prerokovanie
Verejné prerokovanie sa bude konať dňa 14. decembra 2016 o 16.30 h. v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici č. 9 v Bratislave.Ide v poradí o druhé verejné prerokovanie, predchádzalo mu predstavenie projektu, ktoré sa konalo na verejnom prerokovaní v marci 2016. 

Cieľom plánovaného prerokovania je hodnotenie správy projektu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“, ktorého predkladateľom je hlavné mesto. Plánovaná 2. etapa projektu nadväzuje na 1. etapu projektu Nosného systému MHD do Petržalky.

Pôvodná projektová dokumentácia z roku 2012 bola upravená tak, aby zohľadňovala pripomienky občanov a možnosti financovania z fondov EÚ.Električková trať bude s napojením na súčasnú MHD tak, aby sa maximálne využila električková doprava cestujúcimi z mestskej časti Petržalka do mestskej časti Staré Mesto. Nebude sa teda realizovať výstavba žiadnej súbežnej cestnej komunikácie, ktorá bola v tomto území pôvodne plánovaná. Stavebné práce na druhej etape projektu nosného systému mestskej hromadnej dopravy sú plánované na obdobie 2018 – 2020.

Termíny pre verejnosť
Verejnosť môže navyše do správy o hodnotení nahliadnuť v dňoch od 30. novembra 2016 do 30. decembra 2016 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.

Každá pripomienka, ktorá je z pohľadu verejnosti zásadná, musí byť doručená v písomnej forme priamo Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 30. decembra 2016.

Zdroj: Magistrát mesta Bratislavy


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok