logo

Výzva MK SR: Podpora v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Logo_MK-SR.jpg

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), prioritná os 3, vyhlásilo výzvu na podporu malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP).

Výzva otvorená
Od 17. 10. 2016Do 28. 02. 2017

Výzva na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu patrí v rámci IROP pod špecifický cieľ 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Oprávnení žiadatelia:

 • Slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Týka sa písmena:
  b) – využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď.),
  d) pod číslom 8 – Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10 –  Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia;
 • Fyzické  osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
 • Právnické osoby podľa písm. a, ods. 2,  § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR.
 • Neziskové organizácie, občianske združenia

Oprávnené aktivity

Hlavné aktivity:

 1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutného pre výrobu a inovácie
 2. Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení:
 • oprávnené budú úpravy interiéru budov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu,
 • nemôže byť samostatnou aktivitou, iba v kombinácii s aktivitou 1
 1. Podpora marketingových, distribučných a predajných aktivít
 • napr. účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty a pod.
 1. Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra)
 • s výnimkou prenájmu priestorov určených výhradne na maloobchodný predaj
 1. Podpora kreatívnej tvorby
 • pre účely ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest
 • nemôže byť samostatnou aktivitou, iba v kombinácii s aktivitami 1, 2, 3 alebo 4

Podporné aktivity:

 1. Riadenie projektu
 2. Informovanie a komunikácia
 3. Verejné obstarávanie
 4. Príprava ŽoNFP

 Výška príspevku a intenzita pomoci:

 • min. 50 000 €
 • max. 200 000 €

Podrobné informácie o výzve a formuláre požadovaných dokumentov nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok