logo

Uzávierka dotácií na projekty pre ľudí bez domova je 31. januára 2018

Bez-domova_2014.jpg

Bez domova. Foto: Hana Fábry 2014

Hlavné mesto aj tento rok poskytuje možnosť čerpania dotácie na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova. Záujemcovia môžu svoje žiadosti predkladať do konca januára 2018. Mesto v tomto roku vyčlenilo vo svojom rozpočte 150-tisíc eur, ktoré budú rozdelené medzi projekty zamerané na pracovné aktivity ľudí bez domova na postupnú integráciu, sociálnu resocializáciu a celkovú komunitnú rehabilitáciu.
 „Pokračujeme v podpore projektov zameraných na prácu s ľudmi bez domova. Aj tento rok sme na tento účel vyčlenili až 150-tisíc v našom rozpočte. Už v minulom roku sme sa rozhodli túto sumu rekordne navýšiť, pretože túto formu podpory pokladáme za najefektívnejšiu pri začlenení ľudí bez domova do života,“ poveda primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. V rámci zefektívnenia poskytovania dotácie boli upravené pravidlá pre poskytovanie dotácií v súlade s VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta.
Cieľom výzvy je podpora integračných procesov, ich inovácií a ďalších inovatívnych projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave. Ide najmä o oblasť sociálneho začleňovania so zameraním na podporu zdravia, právnu pomoc, duchovnú pomoc, psychologickú pomoc, využitie voľného času, tréning sociálnych zručností, vzdelávanie, pomoc v komunite, tvorivé dielne a ďalšie aktivity.
Hlavné mesto môže dotáciu poskytnúť oprávnenému žiadateľovi, ktorým je právnická osoba (nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia), ktorej zakladateľom nie je hlavné mesto a je oprávnená poskytovať sociálnu starostlivosť na základe Rozhodnutia o udelení akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo Registračnej karty poskytovateľa sociálnej služby.
Každý oprávnený žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť iba jednu žiadosť o poskytnutie dotácie. Uzávierka pre prijímanie žiadostí je do 31.1.2018.

Všetky potrebné informácie, ako aj samotné výzvy, sú zverejnené na webovej stránke hlavného mesta cez priamy odkaz: http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11055848


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok