logo

Výzva: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej) na celkovom počte prepravených osôb  

IMG_20160624_184744.jpg

Critical Mass, Bratislava. Foto: Hana Fábry

 

Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

Výzva otvorená od 21. 12. 2016 do vyčerpania financií.

 

Uzavretie výzvy:

1. hodnotiace kolo: 21. marca 2017
2. hodnotiace kolo: 21. júna 2017
3. – n. hodnotiace kolo: v trojmesačných intervaloch od posledného hodnotiaceho kola

Oprávnení žiadatelia:

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj
 • ostatné subjekty verejnej správy – subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba poskytujúca pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • mimovládne organizácie
   

Oprávnené aktivity:

 • obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami
 • doplnková cyklistická infraštruktúra – chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.
 • budovanie prvkov upokojovania dopravy – pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.
 • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.
 • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy – webové portály, mobilné aplikácie a pod.(táto aktivita nemôže byť realizovaná samostatne)

Projekty podpory cyklistickej infraštruktúry musia plne korešpondovať s príslušnými strategickými dokumentmi pre oblasť dopravy, spájať centrá osídlenia KURS s priemyselnými zónami a centrami hospodárskeho významu (uzly, ktoré generujú minimálne 300 pracovných miest) a v prípade projektov realizovaných na území sídel vytvárať prepojenia zlepšujúce dostupnosť k občianskej infraštruktúre s cieľom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.
Podporené projekty musia nadväzovať na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru resp. prepájať priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy.

V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity týkajúce sa rozvoja rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách pre cykloturistiku a budovania turistických cyklotrás.

Všetky ďalšie informácie sa dozviete na stránke Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok