logo

Granty mesta Bratislavy: všeobecné informácie

peniaze-1.jpg

Hlavné mesto SR Bratislava finančne podporuje kultúrne, kultúrno-spoločenské, športové, publikačné, dobrovoľnícke, vzdelávacie a tvorivé voľnočasové a iné aktivity občianskych združení, spolkov, organizácií, občanov – živnostníkov ako aj aktivity rôznych zoskupení, súborov a krúžkov dospelých a tiež detí a mládeže Bratislavy.
 
 Z týchto dôvodov vznikol „Grantový program na podporu primárnej prevencie proti drogám a iným sociálno-patologickým javom prostredníctvom aktivít voľného času detí a mládeže Bratislavy“ – tzv. program PPP a voľný čas. Na prevenciu sa orientuje formou rozvoja mimoškolských činností detí a mládeže, školení, propagácie a osvety. 

Od roku 2004 podporuje hlavné mesto umelecké a kultúrne aktivity v Bratislave ako aj aktivity propagujúce Bratislavu v zahraničí formou grantového programu „ARS BRATISLAVENSIS“.

Výšku finančných prostriedkov oboch grantových programov schvaľuje každoročne mestské zastupiteľstvo ako súčasť rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na príslušný rok.

Poskytovanie finančných prostriedkov z grantu upravuje interný vykonávací predpis – štatút jednotlivých grantových programov (zverejnený nižšie) ako aj všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2012 zo dňa 13.12.2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava.

Finančné prostriedky sa poskytujú v rámci aktuálneho kalendárneho roka, v ktorom musia byť aj vyúčtované.

Posudzovanie žiadostí o granty u oboch programov sa uskutočňuje 4 krát do roka príslušnou grantovou komisiou, obvykle do 14 dní po termíne uzávierok žiadostí jednotlivých kôl.

Termíny uzávierky žiadostí o granty: 
31. január
31. marec 
30. jún 
30. september

Žiadosť musí byť doručená hlavnému mestu v jednom exemplári na predpísaných tlačivách zverejnených na webovej stránke mesta v sekcii Financie a majetok v časti „Granty“,  s požadovanými prílohami a v uvedených termínoch, pričom rozhodujúci je termín registrovania podateľňou magistrátu. 

Žiadatelia si musia načasovať žiadosť tak, aby sa nimi plánované začiatky aktivít konali minimálne 14 dní po termíne uzávierky žiadostí. Realizácia projektov musí prebehnúť v príslušnom kalendárnom roku do 6 mesiacov po podaní žiadosti.

Upozorňujeme, že posudzované budú len tie žiadosti, ktoré spĺňajú všetky náležitosti v zmysle interných predpisov pre jednotlivé grantové programy, teda aj potrebné prílohy (zverejnené nižšie).

Adresa pre zasielanie žiadostí o dotáciu:
Hlavné mesto SR Bratislava 
Oddelenie kultúry, školstva a športu 
Primaciálne námestie 1 
814 99 Bratislava 

Na obálke je potrebné  zreteľne vyznačiť, o ktorý grantový program ide.

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
(Zo 14. 12. 2012)

 


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok