logo

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy na podporu kultúry ARS Bratislavensis

peniaze-1.jpg

Pravidlá pre poskytovanie grantov z Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry ARS Bratislavensis

1.
Grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis (ďalej len „grantový program“) je zameraný na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v SR i v zahraničí. Grantový program vznikol uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 200/2003 zo dňa 16.11.2003.

2.
Pravidlá pre poskytovanie grantov vychádza zo všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“).

3.
Výšku finančných prostriedkov grantového programu schvaľuje každoročne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy ako súčasť rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na príslušný rok.

4.
Pravidlá pre poskytovanie grantov z Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry (ďalej len „pravidlá“) definujú oprávnených žiadateľov, oprávnené aktivity, účel dotácie, výšku možnej dotácie, postup pri predkladaní žiadostí o dotácie, termíny uzávierok pre podávanie žiadostí o dotáciu, postup pri prijímaní žiadostí, postup pri posudzovaní a udeľovaní dotácií, čerpanie a zúčtovanie dotácií, zverejňovanie informácií o činnosti komisie a jej výsledkov.

5.
Hlavné mesto si vyhradzuje právo vyhlasovať celoročné témy pre podpory projektov na príslušný kalendárny rok, alebo jeho časť. Vyhlásenie tematického zamerania grantového programu bude zverejnené najneskôr v októbri kalendárneho roka na nasledujúci rok na webovom sídle hlavného mesta.

 

Čl. I
Oprávnení žiadatelia

1) O dotáciu z grantového programu môžu požiadať právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

2) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Čl. II Oprávnené aktivity

Dotácie z grantového programu slúžia na podporu a realizáciu:
a) umeleckých a kultúrnych projektov a aktivít celomestského, nadmestského a medzinárodného významu, ktoré sa realizujú v Bratislave, ktoré propagujú Bratislavu v zahraničí alebo ktoré sa realizujú v iných mestách na Slovensku za účelom propagácie Bratislavy,
b) podujatí, konferencií, workshopov a seminárov s umeleckou tematikou,
c) vydávania publikácií, kníh a tlačovín o Bratislave, alebo propagujúcich určité oblasti života a osobností mesta Bratislavy,
d) aktivity a projekty multižánrového charakteru.

Čl. III Účel dotácie

1) Dotácie sa poskytujú najmä na tieto nákladové položky:
a) prenájmy priestorov na realizáciu projektu a technických prostriedkov,
b) honoráre lektorom, porotcom, umelcom,
c) propagáciu podujatia a s tým súvisiace služby,
d) polygrafické práce,
e) ceny a odmeny súťažiacim,
f) ubytovanie, stravovanie a občerstvenie,
g) všeobecný spotrebný materiál,
h) prepravné a prenájom dopravných prostriedkov,
i) zdravotný dozor,
j) služby súvisiace s realizáciou projektov realizované prostredníctvom subjektu s oprávnením na takúto činnosť.

2) Účel dotácie je vecne špecifikovaný v zmluve.

Čl. IV Výška dotácie

1) Hlavné mesto môže na jeden schválený projekt poskytnúť dotáciu maximálne do výšky 1.500,00 Eur.

2) Vo výnimočných prípadoch môže primátor zvýšiť dotáciu na dvojnásobok sumy, uvedenej v odseku 1 tohto článku pre významné a tradičné podujatia Bratislavy

3) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Čl. V Postup pri predkladaní žiadostí o dotáciu

1) Predpísaný formulár je zverejnený na webovom sídle hlavného mesta www.bratislava.sk, v časti financie a majetok/granty/grantový program Ars 3 Bratislavensis. Všeobecný formulár tvorí prílohu tohto interného predpisu a jeho súčasťou sú povinné prílohy, uvedené v bode 2.

2) Okrem vypísaného formulára žiadosti je potrebné žiadosť doplniť o povinné prílohy:
a) v prípade mimovládnych organizácií je to kópia stanov, resp. štatútu organizácie opatrené pečiatkou MV SR; v prípade inej právnickej osoby, resp. v prípade fyzickej osoby – podnikateľa príslušná fotokópia výpisu z obchodného registra, resp. kópia dokladu o právnej subjektivite alebo dokladu preukazujúceho vznik právnickej osoby a jej stanovy alebo kópia dokladu preukazujúceho živnostenské oprávnenie,
b) kópia dokladu IČO a DIČ,
c) doklad o menovaní štatutárneho zástupcu organizácie,
d) kópia zmluvy o bežnom účte organizácie zriadenej pre účely dotácií,
e) čestné vyhlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti nie je dlžníkom hlavného mesta ani žiadnej mestskej časti, ani v konkurze, resp. nebolo začaté konkurzné ani vyrovnávacie konanie, nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii.
f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že projekt, na realizáciu ktorého žiada o dotáciu z grantového programu, nie je podporený z iných finančných prostriedkov rozpočtu hlavného mesta,
g) stručné zhrnutie projektu v tabuľkovom spracovaní podľa vzoru na webovom sídle hlavného mesta, v časti financie a majetok/granty.

3) Povinné prílohy v ods. 2 písm. a), b), c), d) od roku 2015 zostávajú v registri žiadateľov.

4) Pri podávaní ďalších žiadostí v/po roku 2015 žiadateľ prílohy uvedené v tomto článku pod písmenami a), b), c), d) dopĺňa len v prípade zmien, resp. dodatkov (t.j. zmien k stanovám, resp. k štatútu organizácie, zmien v obchodnom registri, taktiež akýchkoľvek zmien týkajúcich sa právnej subjektivity či živnostenského oprávnenia žiadateľa, zmeny štatutárneho zástupcu organizácie, či zmeny účtu zriadeného pre účely dotácií). Nahradí ich čestné prehlásenie, že v nich nenastali žiadne zmeny, ktoré je zverejnené na webovom sídle hlavného mesta, v časti financie a majetok/granty.

5) Prílohy uvedené v tomto článku v ods. 2 pod písmenami e), f) a g) žiadateľ prikladá vždy ku každej žiadosti.

Čl. VI Termíny uzávierok pre podávanie žiadostí o dotáciu

1) Uzávierky pre podávanie žiadostí o dotáciu sú k termínom 31. január, 31. marec, 30, jún a 30. september príslušného kalendárneho roka. Žiadosti predložené po termíne uzávierok nebudú posudzované.

2) Primátor môže v odôvodnených prípadoch určiť iný termín predloženia žiadosti o dotáciu.

Čl. VII Prijímanie, posudzovanie žiadostí a udeľovanie dotácií

1) Žiadosti v jednom exemplári na predpísanom formulári spolu s požadovanými povinnými prílohami sa adresujú na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 4 Bratislava a súčasne sa v elektronickej podobe zasielajú na adresu tajomníka komisie, uvedeného na webovom sídle hlavného mesta v časti financie a majetok/granty.

2) Žiadosti posudzuje grantová komisia (ďalej len „komisia“). Komisia je interným poradným orgánom primátora. Počet členov určuje primátor. Členmi komisie sú členovia komisií mestského zastupiteľstva, poslanci mestského zastupiteľstva a zástupcovia hlavného mesta.

3) Žiadosti pre posudzovanie komisie a záznam zo zasadnutia komisie spracováva pre účely komisie tajomník komisie. Tajomník komisie je odborný zamestnanec oddelenia a nie je členom komisie.

4) Členov komisie a predsedu komisie vymenúva primátor. Predsedu komisie volia hlasovaním členovia komisie.

5) Predseda komisie vedie zasadnutie komisie.

6) Žiadosti sa posudzujú na základe prijatých kritérií hodnotenia. Kritériami sú:
a) úplnosť žiadosti podľa pravidiel,
b) súlad projektu s účelom grantového programu,
c) definovanie cieľa realizácie aktivity, na ktorú žiada príspevok,
d) definovanie cieľovej skupiny, pre ktorú je aktivita určená, e) prínos projektu, jeho jedinečnosť,
f) deklarovanie spôsobilosti realizačne zabezpečiť aktivitu,
g) reálnosť rozpočtu a jasné zadefinovanie požiadaviek na poskytovateľa.

7) Komisia sa schádza najmenej štyri razy ročne, najneskôr 30 dní po termíne uzávierky žiadostí. Predseda komisie môže výnimočne zvolať ďalšie zasadnutia komisie, ak na to budú závažné dôvody.

8) Komisia po prerokovaní žiadostí predkladá návrh na udelenie výšky dotácie a účelu dotácie primátorovi.

9) O pridelení dotácie rozhoduje primátor.

10) Zasadnutie komisie je verejné, podľa všeobecných pravidiel hlavného mesta, zverejnených na webovom sídle poskytovateľa.

11) Členovia komisie sú povinní predchádzať konfliktu záujmov. Člen komisie nesmie byť prítomný pri prerokovaní a nesmie hlasovať v prípade, ak je členom organizácie, ktorá projekt predkladá. Povinnosťou člena komisie je informovať členov komisie na začiatku zasadnutia o konflikte záujmov.

12) Prostriedky dotácie rozpočtované na príslušný kalendárny rok možno použiť iba do konca rozpočtového obdobia daného roka, t.j. do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

13) Hlavné mesto poskytuje dotácie na základe podpísanej zmluvy oboch zmluvných partnerov, ktorú vypracováva gestorské oddelenie. Za správnosť účelu a výšky dotácie v zmluve podľa zoznamu schválených podporených projektov zodpovedá tajomník.

14) Platobný príkaz na vyplatenie dotácie podpisuje vedúci oddelenia spravujúci rozpočet grantového programu, bežnú korešpondenciu komisie podpisuje vedúci gestorského oddelenia.

15) Kontrolu správnosti čerpania dotácie, jej účelu, úplnosť a správnosť predložených dokladov k zúčtovaniu dotácie vykonáva tajomník komisie.

16) V prípade, že žiadateľ nepredloží žiadosť riadne vypísanú vo všetkých bodoch tlačiva žiadosti a nedoplní ju o predpísané prílohy je to dôvod, že žiadosť nebude predložená grantovej komisii k posúdeniu.

Čl. VIII Čerpanie dotácie

1) Po rozhodnutí o poskytnutí dotácie uzavrie hlavné mesto so žiadateľom zmluvu, v ktorej musí byť uvedená výška dotácie, účel a podmienky použitia dotácie, spôsob a termín vyúčtovania dotácie a záväzok vrátiť dotáciu v prípade porušenia podmienok poskytnutia dotácie zo strany žiadateľa.

2) Prijímateľ dotácie grantového programu vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie na grantový program vždy do 60 dní po ukončení projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá. V prípade dotácie poskytnutej v termíne kratšom ako 60 dní pred ukončením bežného roka, t.j. pred dátumom 31.12. bežného roka, zúčtovanie poskytnutej dotácie vykoná najneskôr do 5. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Čl. IX Zúčtovanie dotácie

1) Zúčtovanie poskytnutej dotácie sa vykonáva podľa platného všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o poskytovaní dotácií a nenávratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.

2) Prijímateľ dotácie grantového programu vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie na grantový program vždy do 60 dní po ukončení projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá. V prípade dotácie poskytnutej v termíne kratšom ako 60 dní pred ukončením bežného roka, t.j. pred dátumom 31.12. bežného roka, zúčtovanie poskytnutej dotácie vykoná najneskôr do 5. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

3) Súčasťou zúčtovania je záverečná správa o vyhodnotení projektu a splnení účelu dotácie, vrátane kópií všetkých účtovných dokladov, s priloženým informačnopropagačným materiálom o projekte, resp. v zmluve dohodnutý počet výtlačkov výstupov projektu.

4) Prijímateľ dotácie, ktorý nepoužije, resp. použije len časť poskytnutej dotácie, je povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť bezodkladne, najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka na účet hlavného mesta.

5) V prípade že prijímateľ dotácie nevykoná vyúčtovanie poskytnutej dotácie riadne a včas, nebude mu následne poskytnutá dotácia v období najmenej jedného roka.

6) Hlavné mesto bude nezúčtovanú dotáciu v stanovenom termíne považovať za bezdôvodné obohatenie.

Čl. X Zmeny vecného využitia dotácie

1) O akékoľvek zmeny vecného využitia dotácie musí žiadateľ o dotáciu písomne požiadať poskytovateľa príspevku. Poskytovateľ príspevku môže žiadosti vyhovieť iba v odôvodnených prípadoch, ak ide o písomnú žiadosť o:
a) zmenu účelu schválenej dotácie, resp. jej časti v rámci rozpočtovaných položiek schváleného projektu – súhlas dáva predseda komisie.
b) zmenu účelu schválenej dotácie na ďalšie aktivity toho istého schváleného projektu, ktorý pozostáva z viacerých aktivít, činností či podujatí – súhlas dáva predseda komisie.
c) zmenu účelu schválenej dotácie, resp. jej časti na iný projekt, ako projekt, pre ktorý bola dotácia schválená – súhlas dáva grantová komisia po prerokovaní.

2) Vo všetkých prípadoch sa uzatvára dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie.

Čl. XI Zverejnenie informácií

Tajomník komisie zabezpečuje priebežne a zaužívaným spôsobom informovanie verejnosti, ako aj vyvesením na webovom sídle hlavného mesta zverejnenie pravidiel, pozvánok na zasadnutie komisie, zoznam schválených podporených projektov po každom zasadnutí komisie a podľa zásad pre účasť verejnosti na zasadnutí komisie zverejní aj vylosovaného účastníka z prihlásených podľa pravidiel hlavného mesta.

Čl. XII Záverečné ustanovenia

1) Komisia informuje orgány samosprávy mesta o schválených projektoch podľa ich požiadaviek.

2) Tajomník bez zbytočného odkladu elektronicky informuje žiadateľa, ktorému primátor schválil dotáciu, o schválení dotácie.

3) Tento predpis nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania primátorom hlavného mesta SR Bratislavy.

V Bratislave dňa 15.05.2015
Ivo Nesrovnal, primátor Bratislavy

***

Tlačivo:
Žiadosť o udelenie grantu z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis 
(formulár žiadosti od strany 7)


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok