logo

Petícia proti výstavbe polyfunkčného objektu Sara

Projekt-Sara_OZ-Kukorelli.jpg

Projekt Sara. Zdroj: www.kukorelli.sk

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame zastavenie výstavby 12 poschodového polyfunkčného objektu Sara, výstavbu ktorého realizuje developer – spoločnosť Neoprot, s.r.o.

Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou polyfunkčného objektu Sara medzi vyššie uvedenými ulicami, v katastrálnom území Ružinov, ako aj upozornenie príslušných úradov na dôležitosť ich rozhodovania, nakoľko realizáciou navrhovanej stavby by sa miestne pomery závažným spôsobom zmenili k horšiemu, negatívne by sa ovplyvnil život osôb bývajúcich v okolí, znížila by sa hodnota nehnuteľností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v okolí, ako aj celková kvalita života obyvateľov v danej lokalite.

Ďalej by došlo by k negatívnemu zásahu do životného prostredia, biokoridoru a zásahu do bezpečnosti osôb, vrátane telesne postihnutých a inak znevýhodnených osôb. Taktiež by bola výrazným spôsobom narušená dopravná infraštruktúra, ktorá je už aj dnes na hranici udržateľnosti. Z uvedených dôvodov sa nižšie podpísaní občania rozhodli túto petíciu podporiť a upozorniť príslušné úrady na negatívne dôsledky plánovanej výstavby polyfunkčného objektu Sara ako aj na dôležitosť zváženia a riadneho vyhodnotenia argumentov za zachovanie pôvodného prostredia.

Na základe uvedených skutočností žiadame, aby príslušné orgány, a to Okresný úrad Bratislava, Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Ružinov, ako aj stavebný úrad a Krajský pamiatkový úrad Bratislava, dôkladne preskúmali predložený zámer a zohľadnili všetky pripomienky týkajúce sa jeho nesúladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a aby neumožnili požadovanú výstavbu polyfunkčného objektu Sara, ktorý len ťažko možno nazvať spoločensky zodpovedným podnikaním.


Petíciu podáva:
Ing. Tomáš Zajac, Bazová 10, 821 08 Bratislava
zástupca určený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci a predseda občianskeho združenia Kukorelli

Kontakt:
ozkukorelli@gmail.com

Petičné miesto: 
Gaudi cafe bar

Viac informácií, mapu a fotky nájdete na webe OZ Kukorelli.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok