logo

Návrh VZN o starostlivosti o verejnú zeleň môže verejnosť pripomienkovať do 21. februára 2018

Bratislava_logo1_VZN.jpg

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude vyvesný NA ÚRADNEJ TABULI HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY A ZVEREJNENÝ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY www.bratislava.sk v dňoch od 08. januára 2018 do 21. februára 2018.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v dňoch od 08. januára 2018 do 17. januára 2018 písomne na adrese:

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Primaciálne nám. 1
P. O. Box 192
814 99 Bratislava 1

alebo elektronickou poštou na adrese ozp@bratislava.sk alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na magistráte, na oddelení životného prostredia a mestskej zelene. Po skončení úradných hodín magistrátu môžu fyzické osoby alebo právnické osoby písomné pripomienky k návrhu nariadenia odovzdať na vrátnici Primaciálneho paláca.

Návrh VZN – príloha [PDF, 106 kB] (11.1.2018)


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok