logo

Bratislava otvorene: Ďalšia rana nábrežnej promenáde priamo od pamiatkarov aj investora

Pristav-BaO.jpg

Občianska iniciatíva Bratislava otvorene podala podnet na Pamiatkový úrad SR v súvislosti s necitlivou dostavbou budovy osobného prístavu. V podnete žiada prešetriť záväzné stanovisko vydané Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave (KPÚ). V zdôvodnení poukazuje na skutočnosť, že stanovisko je v rozpore s prijatými zásadami Pamiatkovej rezervácie Bratislava, ako aj v rozpore s prijatým územným plánom.

Iniciatíva dala spracovať schematický obrázok plánovanej dostavby (foto pod článkom), z ktorého je zrejmé, ako táto dostavba zničí celkový chránený vizuál panorámy Starého mesta a jeho nábrežnej promenády, výrazne zdeformuje pamiatkovo chránené diaľkové pohľady a potlačí vizuálnu dominaciu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) – budovy Slovenského národného múzea (SNM), ako aj ďalších NKP (napr. dom Kotva) .

Budova SNM, ktorú projektoval významný slovenský architekt Milan Michal Harminc, bola dlho najreprezentatívnejšou novostavbou na nábreží Dunaja, pričom pôsobila impozantným dojmom, najmä pri pohľade z hladiny Dunaja alebo z južného – petržalského brehu. Súčasná budova osobného prístavu bola navrhnutá ako „ľahká“ konštrukcia založená na maximálnej možnej transparentnosti tak, aby bolo zabezpečené finálne vnímanie „budovy za budovou“. Rozčlenenie hmoty objektu otvoreným foyer s fontánou, terasami a otvorenou spojovacou chodbou zo strany Dunaja sčasti odľahčilo hmotu budovy aj zo strany ulice tak, že verejný priestor pred Slovenským národným múzeom a osobným prístavom pôsobí veľmi vzdušným dojmom.

Podnet podaný na Pamiatkový úrad SR upozorňuje na to, že KPÚ zanedbáva aj vlastné zásady, ktoré vydal na ochranu Pamiatkovej rezervácie v Bratislave. Bolo by zaujímavé poznať dôvody, prečo KPÚ vydal takéto stanovisko? Ako je KPÚ zainteresovaný na realizácii tejto stavby? Akým spôsobom a aké hodnoty KPÚ vlastne ochránil vydaním tohto stanoviska?

Iniciatíva požiadala odborníkov o vypracovanie posudkov k plánovanej výstavbe. Za organizáciu do.co.mo.mo_sk, prof. Dr. Ing. arch. Henrietu Moravčíkovú, za STU FA, Ústav dejín teórie architektúry a obnovy pamiatok kolektív pedagógov a odborne spôsobilá osoba na vykonávanie pamiatkového architektonicko-historického výskumu Mgr. Denis Haberland. Tieto stanoviská jednoznačne preferujú úplne iný koncept rekonštrukcie budovy, ktorý je v maximálnej miere citlivý k samotnému prostrediu (panoráma pamiatkovej rezervácie), ako aj k samotnej budove a jej architektúre.

Je pre nás zásadnou otázkou, ako chráni KPÚ kultúrne a historické hodnoty v centrálnej lokalite mesta, tradičnú panorámu Starého mesta s jeho nábrežnou promenádou, ako aj dominantu – národnú kultúrnu pamiatku Slovenské národné múzeum! Kto sa má zasadzovať za dôslednú ochranu pamiatkových hodnôt, ak nie štátom platení pamiatkari?“ pýta sa Matej Vagač z iniciatívy Bratislava otvorene.

Občianska iniciatíva Bratislava otvorene očakáva, že Pamiatkový úrad SR identifikuje pochybenia KPÚ a napraví dnešný neželaný stav.

Súčasný stav

Budova osobného prístavu je vizuálne atraktívny odľahčený „levitujúci” objekt malej výšky, so strohým geometricko-abstraktným dizajnom presklenných fasád ako aj s transparentnou kulisovou fasádou z pohľadovej strany od Dunaja. Týmto sa dosahuje zníženie napätia medzi samotnou budovou a významným objektom SNM (NKP) – typická ukážka architektonického riešenia vzťahu medzi dominantou a subdominantou. Dôležitým aspektom tejto významovej a hmotovej podriadenosti je zároveň aj minimálna výška budovy v pomere ku dĺžke objektu, čo dosahuje minimálne narúšanie pohľadu na múzeum a v širšom kontexte aj pohľadu na vedutu mesta.

Stav po realizácii dostavby (zdroj: https://www.yimba.sk/osobny-pristav-rekonstrukcia/pohne-sa-rekonstrukcia-a-prestavba-osobneho-pristavu)

Z vizuálnych prezentácii možno usudzovať, ako sa „manipuluje“, aby niečo vyzeralo inak, ako v skutočnosti je. Dominantné sú tzv. „helikoptérové pohľady“ z výšky, aby to vyzeralo menšie. Ďalej tam nie sú zakreslené okolité budovy (okrem SNM), aby to pôsobilo, že budova ničomu neprekáža a nezatieňuje. Nie je tam základný pohľad z Tyršovho nábrežia, teda zákres do existujúcej panorámy mesta. Vizuál budovy je celý presklenný, ako keby tam nemali byť žiadne priečky a steny. Takto to vyzerá transparentne, čo v skutočnosti nikdy nebude. Z takýchto prezentácii nie je možné dostatočne vidieť, že budova výrazne zväčšila svoj objem nielen do výšky (celé podlažie + 1,5 m technické zázemie), ale aj do šírky v celom obvode (pôdoryse).

Stav po realizácii dostavby (schematická vizualizácia BAO)

Schématický nákres do existujúcej fotografie chce zvýrazniť ako veľmi zacloní všetky budovy NKP. Ďalej sa zvýraznilo, aký devastujúci počin bude mať zastavanie átria a „priehľadnosti“ budovy, čím zanikne odľahčená budovu s transparentnou kulisovou fasádou. Úprava fasád s priebežnými balkónovými ochodzami výrazne navýšia celkový objem — hmotu a výšku budovy, čo súčasne potrie pôvodný autorský koncept. Devalvuje sa takto samotná architektúra budovy, naruší sa dosiahnutá krehká rovnováha medzi budovou prístavu a budovou SNM a znehodnotia sa chránené pohľady na mestské dunajské nábrežie Bratislavy.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok