logo

Projekt PamMap veľkolepo mapuje pamäť Bratislavy

1920.jpg

Pohľad z Petržalky na Vydricu, 1920

Pamäť mesta Bratislavy PamMap je projekt, ktorého cieľom je sprístupniť dejiny mesta odborníkom aj laikom v modernej – elektronickej – podobe.

Cieľom projektu PamPap je dosiahnuť vytvorenie komplexného pamäťového portálu združujúceho odborné texty s digitalizátmi rôznorodých historických prameňov k dejinám Bratislavy (počnúc najstaršími hmotnými nálezmi cez staré písomnosti, novšie obrazové materiály typu pohľadníc a fotografií až po najnovšie audio- a video-spomienky pamätníkov na nedávne desaťročia).

Portál je určený širokej verejnosti, ale vďaka zaangažovaniu historikov, archivárov, pamiatkárov a ďalších odborníkov má ambíciu byť zároveň špecializovaným portálom s vedeckým využitím. Uvádza zdroje digitalizátov so signatúrami pamäťových inštitúcií (archívy, múzeá, galérie…).

Bezplatne sprístupňuje laickej aj odbornej verejnosti digitalizáty historických prameňov k dejinám mesta v nízkom rozlíšení (obvykle do 100 dpi). Záujemci o profesionálne výstupy (obvykle 600 dpi) môžu kontaktovať vlastníkov/správcov prameňov (napr. múzeá, archívy ale aj súkromných vlastníkov), ktorí im ich môžu sprístupniť podľa ich vlastných pravidiel.

Zdroj: webová stránka PamMap

(…)

Projekt Pamäť mesta Bratislavy vymyslel docent Juraj Šedivý z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Je to akýsi vedľajší projekt, ktorý vznikol pri tvorbe 5-zväzkových dejín Bratislavy. Realizujú ho odborníci z univerzity, ale aj desiatky dobrovoľníkov, najmä Bratislavčanov. „Do projektu sa zapojilo množstvo pamätníkov a vlastníkov historických prameňov. Ide často o bývalých Prešporákov dnes roztrúsených po celom svete,“ hovorí autor portálu PamMap.sk Juraj Šedivý.

Portál poskytuje tri základné funkcionality – je databázou, encyklopédiou a zároveň historickým miestopisom v jednom. „Pre vedcov má byť archívom, v ktorom nájdu historické pramene. Pre slovenskú spoločnosť má byť zrkadlom. Lebo ak nepoznáme chyby minulosti, budeme ich neustále opakovať,“ dopĺňa docent Šedivý.

(…)

Celý článok si prečítate na stránke Pluska.sk.

(…)

A na záver ešte výzva tvorcov tohto mimoriadneho bratislavského počinu s prosbou o pomoc pri tvorbe webu:

Milí priatelia a priaznivci Bratislavy, máme pripravených takmer 100.000 digitalizátov, no nedostatok finančných prostriedkov nám bráni v ich systematickom zverejňovaní. Ak ste ochotní nám v tom dobrovoľnícky pomôcť, ozvite sa, prosím, na e-mail juraj.sedivy.ffuk@gmail.com. Prípadne môžete prispieť na účet o.z. Historia Posoniensis: SK4411000000002668520443 (Tatra Banka). Z financií budú hradené len aktivity spojené s napĺňaním portálu digitalizátmi historických prameňov. Spoločne oživíme históriu Bratislavy. Vopred vďaka!


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok