logo

Pripomienkové konanie: Urbanistická štúdia výškového zónovania

Bratislava_logo.jpg

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, oznamuje Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, sekcia územného plánovania, oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov prerokovanie územnoplánovacieho podkladu Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR.

Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy – návrh sa prerokováva v dňoch od 10.10.2016 do 25.11.2016.

Materiál je vystavený/zverejnený na miestach:
Internetová stránka hlavného mesta www.bratislava.sk
Kancelária prvého kontaktu, Primaciálne námestie 1, Bratislava, na prízemí denne počas pracovnej doby t. j. v pondelok od 8 – 17 hod., utorok – štvrtok od 8 – 16 hod. a v piatok od 8 – 15 hod.

Pripomienky je možné uplatniť v termíne do 25.11.2016 písomnou formou na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov
Primaciálne nám. 1
P. O. BOX 192
814 99 Bratislava 1

alebo elektronickou poštou na adresu: sup@bratislava.sk. Na stanoviská podané po uvedenom termíne nebude prihliadané.

Všetky relevantné materiály k pripomenkovaniu dostupné na stránke Bratislava.sk.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok