logo

Magistrát: výberové konanie na pozíciu vedúca/i oddelenia legislatívno-právneho

Bratislava_logo1_vyberove-konanie.jpg

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu) vedúci/a oddelenia legislatívno-právneho Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 Výberové konanie na pozíciu vedúca/i oddelenia legislatívno-právneho
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu) vedúci oddelenia legislatívno-právneho Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Miesto výkonu práce:
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie legislatívno-právne, Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava
Rámcová náplň práce:
Komplexne riadi a koordinuje činnosti oddelenia legislatívno-právneho.
Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti: 
 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa právnického smeru.
 2. Riadiaca prax min. 2 roky.
 3. Odborná prax min 4 roky, na obdobnej pozícii v samospráve výhodou.
 4. Znalosť v oblasti vymáhania pohľadávok a exekučného konania, oblasti posudzovania zmlúv spôsobilých na zápis do katastra nehnuteľností a katastrálnom konaní, v oblasti tvorby, posudzovania a uzatvárania zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
 5. Znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy, všeobecne záväzných nariadení a predpisov verejnej správy.
 6. Znalosť prípravy, schvaľovania a vyhlasovania všeobecne záväzných nariadení, znalosť procesných postupov a fungovania samosprávy.
 7. Znalosť tvorby interných právnych predpisov v samospráve.
 8. Znalosť správneho poriadku, zákona o slobode informácií, zákona o ochrane osobných údajov a zákona o verejnom obstarávaní.
 9. Bezúhonnosť.
 10. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a analytické myslenie.
 11. Ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni.
 12. Ovládanie PC na používateľskej úrovni (EXCEL podmienkou)
 13. Práca s informačným systémom NORIS výhodou.
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 2. Životopis.
 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
 4. Písomná koncepcia výkonu funkcie cca 3 strany.
 5. Výpis z registra trestov, nie starší ako jeden mesiac.
Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer.
Ponúkaný plat:
Dohodou.
Termín nástupu:
Dohodou.
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – vedúci OLP – neotvárať“, najneskôr do 03.01.2018 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99  Bratislava 1

Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok