logo

Magistrát hlavného mesta Bratislava: vedúci oddelenia správy komunikácií

200520113006.jpg

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu) vedúci oddelenia správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Miesto výkonu práce:
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie správy komunikácií, Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava – pracovisko Záporožská 5, 851 01 Bratislava – Petržalka

Rámcová náplň práce:

 1. Komplexné riadenie a koordinácia činnosti oddelenia správy komunikácií.
 2. Koncepčná a metodická činnosť v oblasti spravovania majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celomestskej úrovni s väzbami na región.
 3. Koncepčná príprava a realizácia bežnej údržby pozemných komunikácií, diagnostikovanie vozoviek a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky na celomestskej úrovni.
 4. Výkon činnosti štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami I. a II. triedy a cestami I., II. a III. triedy.

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.
 2. Riadiaca prax minimálne 3 roky.
 3. Zamestnanie v samospráve minimálne 1 rok – výhodou.
 4. Znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy.
 5. Bezúhonnosť.
 6. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie.
 7. Ovládanie PC na používateľskej úrovni.
 8. Ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka – minimálna úroveň pokročilý.
 9. Vodičský preukaz B.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 2. Životopis.
 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
 4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí úrovne cudzieho jazyka.
 5. Písomná koncepcia výkonu funkcie cca 3 strany.
 6. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. Výpis z registra trestov nie starší ako 1 mesiac.


Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer.

Ponúkaný plat:

Dohodou.

Termín nástupu:
Dohodou.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – vedúci OSK – neotvárať“, najneskôr do 26.01. 2017 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99  Bratislava 1


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok