OBCHODNÉ PODMIENKY
pre Bratislavskú fotobanku a obchod občianskeho združenia Bratislava fotogenická


Zmluvné strany
Prevádzkovateľom webzinu www.bratislavafotogenicka.eu, Bratislavskej fotobanky a obchodu je:
OZ Bratislava fotogenická
Muškátová 42
821 01 Bratislava
IČO: 31746071
DIČ: 2022408993
číslo účtu: SK67 8330 0000 0020 0124 5463
OZ Bratislava fotogenická nie je platcom DPH.
Objednávateľom/objednávateľkou je každá fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom alebo právnická osoba, ktorá sa na stránkach Prevádzkovateľa zaregistruje (alebo nezaregistruje) a stránky Prevádzkovateľa využíva, nahráva alebo sťahuje z nich obsah.

Zmluvné podmienky
Prístupom na webové stránky Prevádzkovateľa, ich používaním, nahrávaním a sťahovaním materiálov beriete na vedomie tieto obchodné podmienky a súhlasíte s nimi a budete viazaný touto dohodou rovnako ako klienti alebo partneri, ktorých zastupujete pri využívaní týchto stránok. Dokončením objednávky pre nákup obsahu z tejto stránky vyjadruje svoj súhlas a porozumenie s touto zmluvou a všetkými podmienkami nákupu na webových stránkach Prevádzkovateľa. Objednávateľ aj Prevádzkovateľ sú povinní v priebehu trvania Zmluvy dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, ustanovenia zmluvy a týchto podmienok. Pokiaľ nesúhlasíte s týmito obchodnými podmienkami, žiadame Vás, aby ste tieto stránky ďalej nevyužívali.
Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody finančného, materiálneho či duševného charakteru, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku uvedenia neplatných a/alebo neaktuálnych údajov do databázy Prevádzkovateľa a že nie je oprávnený náhradu akejkoľvek takto vzniknutej škody na Prevádzkovateľovi vymáhať.
Objednávateľ uzavretím tejto zmluvy získava svoj unikátny prístup (teda login a heslo) do administračného rozhrania, odkiaľ spravuje svoje kontaktné údaje, edituje vstupné heslo a zadáva objednávky. Nie je dovolené tieto stránky akokoľvek zneužívať. Pri prihlasovaní na tieto stránky a ich používaní nie je dovolené používať akýkoľvek automatizovaný software.
Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený uzatvárať Zmluvu s Prevádzkovateľom menom tretích strán, pokiaľ mu k tomu tretia strana nedala súhlas vopred. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli realizované z jeho administračného rozhrania alebo s použitím jemu pridelených prihlasovacích údajov do tejto administrácie.

Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ pravidelne aktualizuje a obmieňa obsah svojich webových stránok a môže kedykoľvek zmazať alebo zmeniť akékoľvek informácie alebo služby poskytované na týchto stránkach. Napriek tomu, že sa o to maximálne snažíme, nemôžeme garantovať úplnosť a presnosť všetkých informácií na webových stránkach.
Prevádzkovateľ dodržiava zásady ochrany osobných údajov v súlade s nariadením EU o ochrane osobných údajov (GDPR: https://www.bratislavafotogenicka.eu/ochrana-osobnych-udajov/).

Objednávka produktov a sťahovanie fotografií
Po uzavretí Zmluvy a úhrade objednávky pod príslušným variabilným symbolom na účet OZ Bratislava fotogenická je Objednávateľovi ihneď uvoľnená zakúpená fotografia (fotografie) v hodnote príslušnej sumy. Ak Prevádzkovateľ obdrží platbu od Objednávateľa s nesprávnym alebo neidentifikovateľným variabilným symbolom, nebude táto platba spárovaná s objednávkou dovtedy, než sa Objednávateľ k tejto platbe prihlási a doloží, o akú objednávku ide.
Ak Objednávateľ vkladá položky do nákupného košíka a je pri tom prihlásený, nákupný košík ostáva uložený aj po odhlásení a načíta sa znovu pri nasledujúcom prihlásení. Po záväznom objednaní fotografií sú objednané fotografie pripravené Objednávateľovi na stiahnutie a automaticky zaslané na ním uvedenú e-mailovú adresu.
Ak nastane neočakávaná chyba pri objednaní či odosielaní fotografií, Prevádzkovateľ fotografiu odošle Objednávateľovi alternatívnym, spoločne dohodnutým, spôsobom.
Objednávateľ/objednávateľka vždy vidí definitívnu a aktuálnu cenu produktu.
Zmena spôsobov objednávania fotografií vyhradená.

Licencie k objednaným fotografiám
Objednávateľ berie na vedomie, že fotografie a ďalší obsah stiahnutý na webových stránkach Prevádzkovateľa podlieha licenčným podmienkam a potvrdzuje, že bude tieto licenčné podmienky rešpektovať. Forma licencie je uvedená pri každej fotografii.
Žiadna z fotografií na webových stránkach Prevádzkovateľa nemôže byť použitá ako obchodná známka alebo servisná známka bez predchádzajúcej konzultácie a písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
Je prísne zakázané používať fotografie pre pornografické, rasistické a nezákonné účely rovnako ako porušiť copyright, obchodnú alebo servisnú známku a používať fotografie pre účely, ktoré urážajú a zneužívajú modely na fotografii.
Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za použitie fotografií stiahnutých z webových stránok Prevádzkovateľa a stáva sa zodpovedným za akékoľvek spôsobené škody súvisiace s ich neautorizovaným použitím. Objednávateľ je rovnako plne zodpovedný za možné peňažné požiadavky tretej strany alebo Prevádzkovateľa, zapríčinené neautorizovaným použitím stiahnutých fotografií.

Reklamácia, vrátenie platby, poplatky
Do 14 dní od uskutočnenia nákupu môže Objednávateľ požadovať vrátenie peňazí za akúkoľvek fotografiu, ktorú nebolo možné stiahnuť a Prevádzkovateľ nebol schopný danú fotografiu ani na výzvu dodať.
Zaslanie duplicitnej alebo omylom zaslanej platby späť je možné len na základe zaslania požiadavky na navrátenie takejto platby (tzv. storno platby). Len v takomto prípade môže byť táto platba navrátená Objednávateľovi na bankový účet Objednávateľa a to do 30 dní od obdržania požiadavky. Vrátená čiastka bude znížená o storno poplatok vo výške bankových poplatkov spojených s danou transakciou, ktoré Prevádzkovateľovi naúčtuje banka.
Pri medzinárodných platbách je nutné, aby Objednávateľ zadal do preferencií platby, že poplatky idú na jeho vrub. V prípade, že tak neurobí a poplatok bude odpočítaný prevádzkovateľovi, bude tento poplatok Objednávateľovi stiahnutý z pripisovanej čiastky a bude na neho vystavená faktúra.

Zodpovednosť za škody
Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody spojené priamo alebo nepriamo s užívaním webových stránok a obchodu Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ sa aj napriek snahe nemôže vždy vyvarovať chýb na týchto stránkach, ani nezaručuje, že dostupné služby budú prebiehať bez prerušenia.
Prevádzkovateľ nezaručuje, že použitie týchto webových stránok prinesie úžitok alebo zisk Vám alebo akejkoľvek tretej strane.

Logo Prevádzkovateľa a obsah
Pokiaľ nie je uvedené inak, nie je možné logo Prevádzkovateľa použiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
Objednávateľ berie na vedomie, že celý obsah týchto webových stránok vrátane fotografií, ilustrácií, textov alebo ďalších materiálov môže byť ošetrený zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Prevádzkovateľ sa všetkými dostupnými prostriedkami snaží zabrániť porušeniu podmienok copyrightu alebo obchodnej značky. Návštevníci a užívatelia týchto webových stránok nesú plnú zodpovednosť za to, že potenciálne porušenie copyrightu a práv tretej strany sami vyjasnia. V prípade neistoty zodpovedáte za konzultáciu s právnym poradcom.

Aplikované právo a oddeliteľnosť
Tieto stránky sú majetkom OZ Bratislava fotogenická so sídlom v Slovenskej republike. Aj keď môžete získať prístup na tieto webové stránky z iných častí sveta, prístupom na ne súhlasíte s tým, že ich použitie podlieha zákonom Slovenskej republiky bez ohľadu na to, ako sa líšia od zákonov štátu, z ktorého na stránky Prevádzkovateľa pristupujete. Akékoľvek prípadne súdne pojednávanie, spor alebo opatrenie, ktoré vyplýva z tejto zmluvy alebo sa tejto zmluvy týka, musí byť určené súdom príslušného oboru súdnej právomoci v Slovenskej republike.
Ak je niektorá podmienka tejto zmluvy neplatná, nezákonná alebo nevymáhateľná, alebo sú ustanovenia tejto zmluvy neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, všetky ostatné podmienky tejto zmluvy ostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

Ukončenie platnosti zmluvy
Platnosť tejto zmluvy môže Objednávateľ ukončiť len písomným vyjadrením zaslaným Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má na odstránenie Zákazníckeho účtu 30 dní od obdržania správy.
Prevádzkovateľ má právo ukončiť platnosť tejto zmluvy v prípade, keď dôjde zo strany Objednávateľa k hrubému porušeniu tejto zmluvy a obchodných podmienok kedykoľvek a bez náhrady. Takéto ukončenie zmluvy nemá vplyv na ostatné povinnosti Objednávateľa vyplývajúce z tejto zmluvy.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.