V tejto zmluve, obchodných podmienkach sú uvedené vaše práva a záväzky spojené s užívaním internetového obchodu, Bratislavafotogenická Obchod. Prečítajte si ich starostlivo. Zaškrtnutím rámčeka u potvrdenia objednávky uznávate túto zmluvu a obchodné podmienky a vyjadrujete s nimi svoj plný súhlas.

1. Zmluvné strany
Prevádzkovateľom internetového obchodu, týchto webových stránok, Bratislava fotogenická Obchod je občianske združenie Bratislava fotogenická, Muškátová 793/42, 821 01 Bratislava-Ružinov, IČO: 31746071 (ďalej len “Prevádzkovateľ”).
Zákazníkom sa stáva akákoľvek fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá sa na stránkach Prevádzkovateľa zaregistruje alebo nezaregistruje a stránky Prevádzkovateľa využíva, nakupuje alebo sťahuje z nich obsah a pod (ďalej len “Zákazník”).

2. Podmienky uzavretia zmluvy

3. Ochrana osobných údajov

4. Objednávanie fotografií a nákup tovaru

5. Sťahovanie fotografií

6. Licencia jednotlivých fotografií

7. Reklamácia, vrátenie platby

8. Poplatky u medzinárodných platieb

9. Záväzky

10. Obchodná známka, logo Prevádzkovateľa a obsah

11. Aplikované právo

12. Oddeliteľnosť
Ak je niektorá podmienka tejto zmluvy neplatná nezákonná alebo nevykonateľná alebo ustanovenia tejto zmluvy neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, všetky ostatné podmienky tejto zmluvy zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

13. Ukončenie platnosti zmluvy
Platnosť tejto zmluvy môže Zákazník ukončiť len písomným vyjadrením zaslaným Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má na odstránenie Zákazníckeho účtu 30 dní od doručenia správy. Zákazník si je vedomý, že nakupuje digitálny obsah dodávaný on-line.
Prevádzkovateľ má právo ukončiť platnosť tejto zmluvy v prípade keď dôjde zo strany Zákazníka k hrubému porušeniu tejto zmluvy a obchodných podmienok kedykoľvek a bez náhrady. Takéto ukončenie zmluvy nemá vplyv na ostatné povinnosti Zákazníka vyplývajúce z tejto zmluvy.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.