Založenie Lekárne u Salvátora
31.05.1658
Ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay zriadil v Jezuitskom kolégiu na Kapitulskej ulici z vlastných prostriedkov lekáreň, pričom si vyhradil, aby z nej doživotne dostával lieky. Lekáreň sv. Salvatora neskôr preniesli na Panskú 35, kde zotrvala až do konca 20. storočia.