Z Prešporka je Bratislava
27.03.1919
Prezídium vlády 16. marca rozhodlo, že jediný správny názov mesta je Bratislava a zakázalo používať iné pomenovania. Toto rozhodnutie Úrad ministra s plnou mocou pre správu Slovenska oznámil 25. marca bratislavskému županovi a o dva dni ho publikovali Úradné noviny župy Prešporskej.