V Bratislave začalo zasadnutie uhorského snemu
05.06.1839
V Bratislave začalo zasadnutie uhorského snemu, ktorý prijal zákon o vykúpení z poddanstva na základe dohody poddaného so zemepánom, povolil usídľovanie Židov v slobodných kráľovských mestách, zaviedol maďarčinu do všetkých politických a súdnych úradov a do škôl všetkých stupňov, cirkevné matriky mali do troch rokov viesť po maďarsky aj tam, kde neboli bohoslužby v maďarčine. Skončila sa 13. mája 1840.