V Bratislave sa začali trojdňové rokovania českých obrodencov
01.05.1839
V Bratislave sa začali trojdňové rokovania českých obrodencov (Cyril Kampelík, František Ladislav Rieger) s predstaviteľmi slovenského spolku Vzájomnosť. Slovenskí účastníci odmietli podozrenie z panslavizmu a uprednostňovania všeslovanskej spolupráce pred česko-slovenskou.