V Bratislave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky
11.10.1979
V Bratislave bola podpísaná Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spoločnom statuse zmocnencov vlád, ktorý upravuje ich činnosť pri výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.