Ostrihomský arcibiskup František Forgách nechal v Bratislave zriadiť modernú tlačiareň
10.12.1609
Ostrihomský arcibiskup František Forgách nechal v Bratislave zriadiť modernú tlačiareň, ktorú považoval za nástroj rekatolizácie, a preto ju poskytol jezuitom. V Bratislave pôsobila do roku 1617, vytlačila 19 kníh, prevažne práce Petra Pázmánya.